be the game changer
COCA-COLA DISRUPT is the search for finest initiatives competition held by Coca-Cola Beverages Vietnam, where GenZ can touch innovations, create miracles and BECOMES A GAME CHANGER in the beverage industry.
If you are a student having breakthrough ideas to offer a distinguished experience to our business and customers, we strongly encourage you to participate in COCA-COLA DISRUPT 2022.
be the game changer
Round 01 - Magic Team 21/02
Livestream 01: Sippin' on a coke 01/03
Livestream 02: Sippin' on a coke 02/03
Application closure 20/03
Workshop 01 28/03
Round 2 - Magic Race 29/03
Workshop 02 31/03
Round 03 - The Disrupt 08/04
Round 01 - Magic Team 21/02
Livestream 01: Sippin' on a coke 01/03
Livestream 02: Sippin' on a coke 02/03
Application closure 20/03
Workshop 01 28/03
Round 2 - Magic Racing 29/03
Workshop 02 31/03
Round 03 - The Disrupt 08/04
be the game changer
Champion
50,000,000VND IN CASH*
 • Live #LifeAtCoke as 6-months internship
 • Vouchers to enjoy COCA-COLA products in 12 months
 • Shortcut to final round of COCA-COLA ASPIRE FUTURE LEADERS
 • Health equipment vouchers up to 5,000,000VND/each player
1 st Runner Up
30,000,000 VND IN CASH*
 • Vouchers to enjoy COCA-COLA products in 12 months
 • Shortcut to final round of COCA-COLA ASPIRE FUTURE LEADERS
Champion
50,000,000VND IN CASH*
 • Live #LifeAtCoke as 6-months internship
 • Vouchers to enjoy COCA-COLA products in 12 months
 • Shortcut to final round of COCA-COLA ASPIRE FUTURE LEADERS
 • Health equipment vouchers up to 5,000,000VND/each player
2 nd Runner Up
20,000,000VND IN CASH*
 • Vouchers to enjoy COCA-COLA products in 12 months
 • Shortcut to final round of COCA-COLA ASPIRE FUTURE LEADERS
(*) This amount shall be subject to personal income tax according to tax law
be the game changer
Team Information {{ error }}
{{ error }}
Information of Team Leader
{{ error }}
{{ error }}
{{ error }}
{{ error }}
{{ error }}
{{ error }}
{{ error }}
{{ error }}
{{ error }}
{{ error }}
Information of team member 01
{{ error }}
{{ error }}
{{ error }}
{{ error }}
{{ error }}
{{ error }}
{{ error }}
{{ error }}
{{ error }}
{{ error }}
Information of team member 02
{{ error }}
{{ error }}
{{ error }}
{{ error }}
{{ error }}
{{ error }}
{{ error }}
{{ error }}
{{ error }}
{{ error }}
{{ error }}
{{ error }}
Personal Information {{ error }}
{{ error }}
{{ error }}
{{ error }}
{{ error }}
{{ error }}
{{ error }}
Education
{{ error }}
{{ error }}
{{ error }}
{{ error }}
{{ error }}
Start your journey
by one click!
be the game changer
be the game changer
1. Is there any registration fee?
No, the competition registration is free.
2. Do I need a team to participate?
It is required to participate in a team of three members with diversity of gender.
3. How many members are allowed for a team?
No more and no less than 03.
4. Can I change team member during the Competition?
It is not allowed once completing online team registration.
5. Can our team submit idea pitching for more than 01 business topics?
It is encouraging for the team to focus on addressing 01 business topic for high quality.
6. Is it possible to convert training or leisure prize into cash?
Training and leisure prize is designed with the aim of offering learning & development opportunities for winners. There is no cash conversion under any circumstances.
7. Can I change pitching deck (by closure deadline of round 01) after completing submission?
Yes, you can submit multiple entries, the last entry will be taken as the final submission.
8. Will there be a certificate of participation after the competition?
Yes, the certificate of competition participation will be given to top 09, top 5, second runner-up, first runner-up and champion
9. What if we (part of us) are not available to attend the final presentation days?
In the event that the number of Players in a Team is reduced to less than 03 (three) members, the Team shall be disqualified. However, CCBVL reserves the right, not to disqualify the Teams in which a team member had a legitimate reason to leave their Team, as long as there are at least 02 (two) team members continuing the Competition. The reasons considered as legitimate by CCBVL are the following: pregnancy, accidents, pandemic, quarantine or hospitalization.
2022© Coca-Cola Beverages Vietnam. All Rights Reserved.
LIVESTREAM 1: SIPPIN' ON A COKE
Great opportunities for you to:
Discover insight about Logistics & Sales
Connect directly with Top Leaders
Explore customer insight & market trends
Exclusive: secrets to conquer business challenge: Distribution Join now our Livestream SIPPIN' ON A COKE via Facebook & LinkedIn Fanpage Coca-Cola Beverages Vietnam
Join us in this event
{{ error }}
{{ error }}
{{ error }}
{{ error }}
{{ error }}
LIVESTREAM 2: SIPPIN' ON A COKE
Conquering Product & Digitalization tests is easier when:
Getting secrets from the Top Leaders.
Having information about customer behavior & trends.
Understanding the meaning behind products.
Join Livestream 2: SIPPIN' ON A COKE via Fanpage & LinkedIn Coca-Cola Beverages Vietnam
Join us in this event
{{ error }}
{{ error }}
{{ error }}
{{ error }}
{{ error }}
Information day Livestream via Fanpage & LinkedIn Coca-Cola Beverages Vietnam
Information Day is an opportunity for students to:
LifeAtCoke Experience
Game rules and players' benefits
Tips to win
Join us in this event
{{ error }}
{{ error }}
{{ error }}
{{ error }}
{{ error }}
Thoả thuận

- Bên A là bên tổ chức cuộc thi “Coca-Cola Disrupt”, thực hiện đánh giá ý tưởng đề xuất từ bên B cũng như lưu giữ các thông tin, hồ sơ do bên B nộp cho bên A

- Bên B là bên tình nguyện tham gia cuộc thi do bên A tổ chức, tìm kiếm các dữ liệu bổ trợ và diễn giải cho ý tưởng mà bên B đề xuất

- Hai bên đang trong quá trình trao đổi, thỏa thuận về việc xem xét mức độ khả thi, mức độ sáng tạo và đột phá trong ý tưởng mà bên B đề xuất

- Trên tinh thần bảo đảm quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho các bên,

Sau khi trao đổi, thỏa thuận, hai bên thống nhất về Bản thỏa thuận & cam kết này với nội dung như sau:

Điều 1: QUI ĐỊNH CHUNG

1.1 Bản thỏa thuận này có giá trị ràng buộc đối với cả hai bên, được xem và hiểu như là một bộ phận không thể tách rời với các tài liệu, bài làm dự thi của bên B nộp cho bên A trong quá trình dự thi cuộc thi Coca-Cola Disrupt được tổ chức bởi bên A.

1.2 Bí mật kinh doanh & tài sản sở hữu trí tuệ: được hiểu là các thông tin, tài liệu, ý tưởng kinh doanh … thể hiện hoặc lưu trữ dưới dạng như: văn bản, file máy tính, thư điện tử, hình ảnh, mã code phần mềm tin học … mà mỗi bên có được hoặc thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình. Bí mật kinh doanh và tài sản sở hữu trí tuệ còn được hiểu và thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam và thông lệ Quốc tế (trong trường hợp pháp luật Việt Nam chưa có quy định).

1.3 Thông tin bảo mật: là những thông tin thuộc Bí mật kinh doanh và tài sản sở hữu trí tuệ nêu tại điều 1.2 mà hai bên biết hoặc tiếp cận được trong quá trình trước, trong và sau cuộc thi. Hai bên có trách nhiệm và cam kết bảo mật, không cung cấp cho bên thứ ba hoặc sử dụng thông tin bảo mật vì bất kỳ lí do gì – nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của bên còn lại.

Điều 2: NỘI DUNG THỰC HIỆN BẢO MẬT THÔNG TIN

Trước, trong và sau khi diễn ra cuộc thi CocaCola Disrupt, hai bên cùng cam kết thực hiện nghiêm túc những nội dung sau đây:

2.1 Không được sao chép, cung cấp một phần hay toàn bộ thông tin bảo mật cho bất kỳ bên thứ ba nào biết khi chưa có sự chấp thuận bằng văn bản của bên có quyền sở hữu đối với thông tin bảo mật.

2.2 Không được sử dụng thông tin bảo mật mà các bên đã cung cấp cho nhau phục vụ cho mục đích khác ngoài khuôn khổ cuộc thi CocaCola Disrupt.

2.3 Bên B cam kết và đảm bảo người tham gia và các bên tham gia cuộc thi có độ tuổi bằng hoặc lớn hơn 18, hiện đang sinh viên toàn thời gian tại các trường Đại học chính quy trên toàn quốc – Việt Nam.

2.4 Bên B đảm bảo và chịu trách nhiệm về toàn bộ việc kê khai quyền sở hữu thông tin, hình ảnh, trích dẫn, file ghi âm… trong bài thi nộp cho bên A.

2.5 Khi bên B đồng ý cho bên A sử dụng ý tưởng của mình cho việc kinh doanh, quảng bá hình ảnh, truyền thông thương mại, bên A có trách nhiệm nhờ bên thứ 3 (ví dụ, văn phòng tư vấn luật, cục sở hữu trí tuệ…) đánh giá, xem xét và kết luận về tính khả thi trong việc sử dụng các thông tin được trích dẫn trong bài thi mà bên B đã nộp cho bên A.

2.6 Bên B không ghi âm, sử dụng các thông tin liên quan đến ý tưởng của mình và của người chơi khác để đăng lên các kênh truyền thông đa phương tiện.

2.7 Các giải thưởng bằng tiền mặt được gửi tặng đến đội thắng cuộc sẽ được Công ty TNHH Tư vấn Phát triển Nguồn Nhân lực toàn cầu (đơn vị hỗ trợ bên A tổ chức cuộc thi) truy thu thuế 10% theo quy định Thuế thu nhập cá nhân hiện hành.

Điều 3: HIỆU LỰC VÀ CAM KẾT CHUNG

3.1 Hai bên cam kết hiểu rõ và thực hiện đúng các nội dung tại Bản thỏa thuận & cam kết này. Mọi sự thay đổi, bổ sung chỉ có giá trị khi được cả hai bên đồng ý bằng văn bản.

3.2 Trường hợp phát sinh tranh chấp, hai bên chủ động giải quyết bằng thương lượng và hòa giải trên tinh thần hợp tác và tôn trọng lẫn nhau. Nếu hai bên không thể giải quyết được sẽ chuyển vụ việc đến tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật. Bên thua kiện sẽ phải chịu toàn bộ các chi phí liên quan đến vụ kiện, kể cả chi phí thuê luật sư – cho bên thắng kiện.

LIVESTREAM 01: SIPPIN’ ON A COKE Topic: Distribution 01/03/2022
Great opportunities for you to:
Discover secrets about Logistics & Sales
Connect directly with Top Leaders
Explore customer insight & market trends
Exclusive: secrets to conquer business challenge: Distribution Join Livestream 1: SIPPIN' ON A COKE via Fanpage & LinkedIn Coca-Cola Beverages Vietnam
Join us in this event
{{ error }}
{{ error }}
{{ error }}
{{ error }}
{{ error }}
LIVESTREAM 2: SIPPIN' ON A COKE Topic: Product & Digitalization 02/03/2022
Conquering Product & Digitalization tests is easier when:
Getting secrets from the Top Leaders.
Having information about customer behavior & trends.
Understanding the meaning behind products.
Join Livestream 2: SIPPIN' ON A COKE via Fanpage & LinkedIn Coca-Cola Beverages Vietnam
Join us in this event
{{ error }}
{{ error }}
{{ error }}
{{ error }}
{{ error }}
MAGIC RACING - BUSINESS HACKATHON 29/03/2022
Round 02 Challenge
 • Twelve (12) teams will join an online business simulation via a specific platform notified by CCBV.
 • Top 05 teams with the highest score are defined finalists and go to round 03.
THE DISRUPT
TOP 05 IDEA PITCHING WITH PROTOTYPE 08/04/2022
Round 03 Challenge
 • It’s required to present team ideas with prototypes.
 • The use of datasets is optional, and any open-source datasets are allowed. Please cite appropriately.
Final round format:
Each team has to present ideas at a given time. Afterward, there will be a debate session with the rest teams and related questions to the idea raised by the jury.